Advertisements
YellowCode.Books

Java Bài 6: Ép Kiểu & Comment Source Code

Chào các bạn, bài học Java hôm nay chúng ta nói về 2 vấn đề nhỏ, đó là ép kiểu và comment source code, nhỏ ở đây là nhỏ về tổng số chữ viết, chứ thực ra 2 vấn đề hôm nay đều rất quan trọng cho các bài học kế tiếp.

Java Bài 5: Toán Tử (Operator)

Chào tất cả các bạn, bài trước chúng ta đã làm quen với việc khai báo biến và hằng trong Java. Bài này chúng ta học cách tương tác giữa các biến và hằng này, thông qua việc tìm hiểu về các Toán Tử. Trước khi vào làm quen với từng Toán Tử, chúng ta hãy nói về khái niệm Biểu Thức.