YellowCode.Books

[Review Sách] Android Studio 3.4 Development Essentials – Kotlin Edition

Bắt tầu từ bài viết hôm nay của chuyên mục này, mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn các quyển eBook về kỹ thuật hay về kỹ năng lập trình đang được bày bán trên Amazon. Các quyển sách này sẽ là các sách mà mình đã đọc qua, thậm chí có quyển đã được mình tham khảo và gạn lọc để lấy nội dung trong đó viết thành các bài học lập trình trên trang blog của mình.